Vnitřní organizace

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.: MŠ HAR  101 / 2017

 VNITŘNÍ ORGANIZACE

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

Od 1. 12. 2017

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

7

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

Vnitřní organizaci vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská .Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatněných na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace.

MŠ Zlepšovatelů

Obsah:

1. Provoz mateřské školy

2. Režim dne

3. Zaměstnanci mateřské školy

4. Telefonní čísla mateřské školy

5. Upřesnění postupu odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich

    nepřítomnosti v mateřské škole

6. Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a

    uskutečňování povinné předškolní docházky

7. Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

8. Výše úplaty za školní stravování

9. Číslo účtu, celková výše a termín plateb

Čl 1.

Provoz mateřské školy

Provoz mateřské školy začíná:   v    6.00  hod.

Provoz mateřské školy končí:    v  16.15  hod.

Žádáme rodiče o dodržování pravidel vyzvedávání dětí z mateřské školy.

a) po obědě

  • děti ze třídy Motýlek si vyzvedněte nejpozději ve 12.30 hod.
  • děti ze třídy Sluníčko nejpozději ve 12.45 hod.

b) odpoledne

  • děti si vyzvedněte tak, abyste nejpozději v 16.15 hod. opustili mateřskou školu. Od 16.15 hod. do 16.30 hod. provádí naše školnice úklid v šatně, která musí být k úklidu zpřístupněna. .

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry.

V objektu mateřské školy platí přísný zákaz volného pohybu a vstupu se psy.

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen.

Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

Čl. 2.

Režim dne

6.00:

V tuto dobu otevíráme vchod třídy Sluníčko nebo Motýlek.

7.30 – 9.45:

Máme otevřeny oba vchody, tj. do třídy Sluníčko i Motýlek. V některých případech je jeden z vchodů do mateřské školy uzavřen (spojení dětí při malém počtu dětí, nemocnost zaměstnanců mateřské školy ...), chráníme tak i věci vašich dětí před odcizením. Děti si nerušeně hrají. Mohou si vybírat činnosti: pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry ...Nemusí se ptát, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Pracujeme s dětmi individuálně, ve skupinkách, zaměřujeme se na předškoláky.“ Respektujeme zvláštnosti dětí. Řešíme vše individuálním pohledem, vycházíme vstříc i speciálním přáním. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme rituálem, zpěvem písně a přáním dětí.

8.30 – 9.00:

Děti poznají podle hudební znělky dobu dopolední svačiny, odcházejí  od nedokončených her a činností do jídelny. Pedagogická pracovnice, která na děti v jídelně dohlíží, respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky. Naskytne-li se stravovací problém, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí. Po svačině děti samy odcházejí do tříd, kde pokračují v hrách a klidných činnostech.

9.45:

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určených pro pobyt venku, odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 – 12.10:

Obědvají děti třídy Motýlek.

11.50 – 12.10:

Obědvají děti třídy Sluníčko.

12.30 – 13.45:

Při odpočinku čteme dětem pohádky, zpíváme, hrajeme na kytaru nebo přirozeně laděné nástroje, popř. pouštíme nahrávky relaxační hudby. Děti do spánku nenutíme. Mohou bez ptaní používat toalety. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči.

13.45 – 15.00:

Po odpočívání si děti volí hry a činnosti.

V některých případech je jeden z vchodů do mateřské školy uzavřen (spojení dětí při malém počtu dětí, nemocnost zaměstnanců mateřské školy ...), chráníme tak i věci vašich dětí před odcizením.

14.30 – 15.00:

Děti odcházejí do jídelny na odpolední svačinu.

15.15:

Zamykáme vchod jedné třídy.

16.15:

Zamykáme vchod i druhé třídy. Vyzvedněte si své děti včas, abychom mohli v 16.15 hod. vchod do šatny zamknout.

16.30:

Zamykáme branky na zahradě.

 

Děti mohou se zákonnými zástupci docházet i odcházet v průběhu celého dne, s ohledem na režim dne.

 

Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd.

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu či pomeranče, od 15.00 hod. vodu s bylinkami.)

 Ćl 3.

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogické pracovnice třídy Sluníčko:

Lenka Divinská-ředitelka školy

(MŠ   Zlepšovatelů 27, Šponarova 16, Mitušova 4)

Renata Kotrbová-učitelka

Pedagogické pracovnice třídy Motýlek:

Marlen Gavorová-učitelka                      

Adéla Bělohoubková-učitelka

Provozní pracovnice:

Eva Bártková-školnice

Renata Martináková-školnice

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková-vedoucí školní jídelny

Iveta Mináriková-kuchařka

Petra Richterová-kuchařka                   

Referent:

 

Jana Poledníková-referent

Školní asistent:

Eva Bártková

 

Čl 4.

Telefonní čísla mateřské školy

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ  ŠKOLY:

59 578 36 15, 731 152 892

 

JÍDELNA:       

59 678 05 21, 605 515 340 – omlouvání dětí ze stravování

VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY:

731 152 891

 

REFERENT:

59 678 05 61

731 152 895

Čl. 5

Upřesnění postupu odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škol

  1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.  Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.
  1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci  povinnost ihned dítě odhlásit  ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.
  1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně od 11:00 hod do 11:30 hod. Oběd bude zákonnému zástupci vydán v jednorázových potravinářských jídelních boxech a miskách.
  1. Odhlašovat své děti ze školního stravování  můžete:
  1. - telefonicky : na tel.č.:  59 678 05 21, 605 515 340 

          - sms: 605 515 340     

          -na e-mailové adrese  info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

          - osobně: učitelce nebo kuchařce

6.   V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod.,

na 

           úterý až pátek den předem, nejpozději do 13.00 hod. 

Čl. 6

Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a uskutečňování povinné předškolní docházky (děti, které dovršily k 31. 8. 2017 pět let nebo mají odloženou školní docházku)

1. Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět

    do mateřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů

    volna.

2. Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8:00 hod. do

    12:00 hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

3. Omlouvání dětí budou provádět rodiče prostřednictvím e-mailové adresy

           a) na 1-5 dní omlouvají učitelce na třídě prostřednictvím e-mailu:

         třída Sluníčko: omlouvani.zlepsovateluslunicko@seznam.cz

         třída Motýlek:  omlouvani.zlepsovatelumotylci@seznam.cz

           b)  na 6 a více dnů omlouvají ředitelce MŠ prostřednictvím e-mailu:

         omlouvani.reditelkaharmonie@seznam.cz

      4. Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů

          bude chybět . Je nutné v žádosti uvést tyto důvody.

      5. Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit

          své učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím e-mailu a uvést

          důvod nepřítomnosti.

      6. Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka

          tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě

          vyzvednou.

      7. Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným

          zástupcem a vedením mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře.

         Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte

         k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

      8. V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní

          docházky se tato skutečnost oznamuje na OSPOD.

      9. Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce

          navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob  

          vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se

          podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen

          vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

Čl. 7

Výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

  1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

2.  Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let nebo mají

     odloženou školní docházku, se vzdělávají bezúplatně.

3.  Zákonní zástupci dětí, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi, mohou

           požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí

           úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte u vedoucí školní jídelny Kateřiny

           Haškové každou středu od 8.00 hod. do 15.30 hod, jinak po domluvě na tel č. 

           731 152 891. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc skutečnost nároku na

           osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za

           předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování. Pokud

           výše uvedené potvrzení zákonný zástupce dítěte na daný měsíc nedodá,

           bude mu účtováno školné v plné výši.

Čl. 8

Výše úplaty za školní stravování

1. Kategorie – děti od 3 do 6 let:

Dopolední svačina:               9,- Kč

Oběd:                                  14,- Kč

Odpolední svačina:               9,- Kč

Pitný režim:                           3,- Kč

 

Celodenní stravování:       35,- Kč

 

2. Kategorie – děti od  7 do 10 let: ( děti, které v daném školním roce, tzn. do 31. 8.   

                                                             školního roku dovrší  7 let )

Dopolední svačina:             10- Kč

Oběd:                                  16,- Kč

Odpolední svačina:               8,- Kč

Pitný režim:                           3,- Kč

 

Celodenní stravování:      37,- Kč

 

Čl. 9

Číslo účtu, celková výše a termín plateb úplat

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

16 52 064 389 / 0800

Úplata zálohy je splatná vždy k 1. dni daného měsíce, pod variabilním symbolem,který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

 

Celková výše plateb na měsíc:     

Stravné pro děti 1. kategorie:        770,- Kč

Školné:                                       350,- Kč

Celkem:                                               1.120,- Kč

 

 

Stravné pro děti 2. Kategorie:         814,- Kč

Školné:                                        350,- Kč

Celkem:                                                1. 164,- Kč

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

 

   8.30 – 12.30         14.30 – 15.30

 

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

 

Středa:

ve ŠJ Zlepšovatelů 27

   8.00 – 15.30             

 

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

 

   9.00 – 12.00

Pátek:

Ve ŠJ Mitušova 4

   9.00 – 12.00

 

S vedoucí ŠJ Kateřinou Haškovou se můžete domluvit  také na tel.č. 731 152 891.

S obsahem Vnitřní organizace mateřské školy budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Vnitřní organizace mateřské školy bude vyvěšen v šatně mateřské školy.

                                                                            

          Lenka Divinská-ředitelka školy


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace