Vnitřní organizace

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.: MŠ HAR  103/2019

 VNITŘNÍ ORGANIZACE

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

od 1. 9. 2019

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

8

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky, potřeby a pravidla na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace.

MŠ Zlepšovatelů 27

Obsah:

 1. Provoz mateřské školy a vnitřní pravidla

1.1  Provozní doba mateřské školy

1.2  Pobyt v mateřské škole, příchody a odchody

1.3  Zdravé dětí v mateřské škole

1.4  Zákaz volného pohybu a vstupu se psy

1.5  Zakoupení bezpečnostních čipů a pravidla jejich používání

1.6  Adaptační období

 1. Režim dne
 2. Zdravá–správná výživa
 3. Zaměstnanci mateřské školy
 4. Telefonní čísla mateřské školy
 5. Úřední dny

6.1  Ředitelky mateřské školy

6.2  Vedoucí školní jídelny

 1. Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole
 1. Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a uskutečňování povinné předškolní docházky
 1. Úplaty v mateřské škole

6.1  Úplataza předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole

6.2 Úplata za školní stravování

6.3 Výše plateb, číslo účtu a termín plateb

Čl. 1.

Provoz mateřské školy a vnitřní pravidla

1. 1 Provozní doba mateřské školy

 Provoz mateřské školy začíná v 6.00 hod., končí v 16.30 hod.

 1. 2 Pobyt v mateřské škole, příchody a odchody

 1. Pro děti, pro které je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné, probíhá každý den vzdělávání od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 2. Ostatní děti mohou zákonní zástupci přivádět později, s přihlédnutím na režim dne a respektování pravidel třídy a průběhu vzdělávacích činností.
 3. Zákonní zástupci mohou vstupovat do tříd, do herny, na dětské toalety. Do jídelny z hygienických důvodů vstupovat nemohou.
 4. Zákonní zástupci mohou zůstávat v mateřské škole a nerušeně sledovat průběh vzdělávacích činností.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidlo vyzvedávání dětí z mateřské školy:

a)  po obědě (děti ze třídy Motýlek nejpozději ve 12.30 hod., děti ze třídySluníčko nejpozději ve 12.45 hod.

Děti dostanou v tuto dobu s sebou odpolední svačinu dle plánovaného jídelníčku. V případě, kdy je na odpolední svačinku puding, přesnídávka apod.,dostanou náhradní svačinku (cereální tyčinky apod.)

b) odpoledne tak, abyste nejpozději  v 16.30 hod. opustili mateřskou školu.      

1. 3 Zdravé dětí v mateřské škole

Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti zcela zdravé. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčních onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními (průjmy, zvracení, vši…) do mateřské školy nepřijmout. Také v některých případech, kdy dítě přišlo přímo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním – např.zvracení, průjmy v rodině.

1. 4 Zákaz volného pohybu a vstupu se psy

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry. V objektu mateřské školy platí zákaz volného pohybu a vstupu se psy.Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen. Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

1. 5 Zakoupení bezpečnostních čipů a pravidla jejich používání

Zákonní zástupci si mohou zakoupit maximálně 3 čipy u referentky mateřské školy. Pomocí čipů se dostanete do šaten třídy Sluníčko i Motýlek, pokud jsou šatny odemknuty. Obě šatny jsou zaměstnanci mateřské školy odemknuty, a to zpravidla od 8.00 do 15.30 hod. V době od 6.00 hod. do 8.00 a od 15.30 hod. do 16.30 hod. bude odemknuta pouze šatna jedné třídy. Z bezpečnostních a organizačních důvodů může nastat situace, kdybude jedna šatna uzamčená po nezbytně nutnou dobu (slučování tříd, nemocnost zaměstnanců apod.)

1. cena čipu je 150,- Kč a tato zálohová částka se vrací při ukončení  vzdělávání dítěte v naší mateřské škole.

2. čipy mohou používat pouze dospělé osoby

3. při ztrátě nebo odcizení čipu je zákonný zástupce povinen ztrátu nahlásit ředitelce MŠ nebo referentce MŠ.Z bezpečnostních důvodů bude tento čip vyřazen z evidence a stane se nepoužitelným. V tomto případě   nebude zálohová částka ve výši 150,- Kč zákonnému zástupci vrácena.

4. zákonní zástupci jsou povinni při vstupu do mateřské školy nepouštět neznámé osoby

1. 6 Adaptační období

V adaptačním období, pobytu zákonného zástupce nebo zletilého rodinného příslušníka v mateřské škole s dítětem, zodpovídá za dítě zákonný zástupce nebo zletilý rodinný příslušník dítěte, a to do doby předání dítěte učitelce při odchodu z mateřské školy.

Čl. 2.

Režim dne

6.00:

V tuto dobu otevíráme vchod třídy Motýlek (zpravidla pondělí – čtvrtek) a Sluníčko (zpravidla v pátek)

8.00 – 9.45:

Hry a činnosti.

Máme otevřeny oba vchody, tj. do třídy Sluníčko i Motýlek. Děti si nerušeně hrají. Mohou si vybírat činnosti: pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry. Volí hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Pracujeme s dětmi individuálně, ve skupinkách, zaměřujeme se na předškoláky.“ Respektujeme zvláštnosti dětí. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme rituálem, zpěvem písně a přáním dětí.

8.30 – 9.00:

Dopolední svačina.

Děti poznají podle hudební znělky dobu dopolední svačiny, odcházejí od nedokončených her a činností do jídelny. Pedagogická pracovnice, která na děti v jídelně dohlíží, respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky. Vede děti k citlivému a postupnému zvykání si a ochutnávání pokrmů a pomazánek.  Po svačině děti samy odcházejí do tříd, kde pokračují v hrách a klidných činnostech.

9.30 – 11.30

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určených pro pobyt venku, odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 – 11.50:

Obědvají děti třídy Motýlek.

11.50 – 12.10:

Obědvají děti třídy Sluníčko.

12.30 – 14.00:

Při odpočinku čteme dětem pohádky, zpíváme, hrajeme na kytaru nebo přirozeně laděné nástroje, popř. pouštíme nahrávky relaxační hudby. Děti do spánku nenutíme. Mohou bez ptaní používat toalety. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči.

14.30 – 15.00:

Odpolední svačina.

15.30:

Zamykáme vchod jedné třídy.

16.30:

Zamykáme vchod i druhé třídy. Vyzvedněte si své děti včas, abychom mohli v 16.15 hod. vchod do šatny zamknout.

16.40:

Zamykáme branky na zahradě.

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu či pomeranče, od 15.00 hod. vodu s bylinkami.

 Ćl 3.

Zdravá-správná  výživa

1. Mateřská škola zajišťuje dětem správnou zdravou výživu a významně se podílí na vytváření stravovacích návyků. Strava je pestrá, vyvážená a plnohodnotná. Je základním předpokladem pro zdravý tělesný a duševní vývojdítěte. Má mimořádný význam v dětském věku, v období nejintenzivnějších změn organismu a nejintenzivnějšího růstu.

2. Při vytváření a upevňování zdravých stravovacích návyků dětí je nezbytná úzká spolupráce a vzájemná komunikace s rodiči, důvěra a podpora. Za těchto podmínek jsou stravovací návyky vytvářeny pomalu, individuálně a většinou úspěšně. Např. dětem, které odmítají pomazánky, nabízíme zpočátku suchý chleba a postupnými malými ochutnávkami a s podporou rodičů zjišťujeme, které pomazánky dítěti již chutnají.

Čl. 4

Zaměstnanci mateřské školy

Pedagogické pracovnice třídy Sluníčko:

Lenka Divinská-ředitelka školy

(MŠ   Zlepšovatelů 27, Šponarova 16, Mitušova 4)

Renata Kotrbová-učitelka

Pedagogické pracovnice třídy Motýlek:

Klára Marková-učitelka

-učitelka

Provozní pracovnice:

Eva Bártková-školnice

Martina Lasáková-školnice

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková-vedoucí školní jídelny

Petra Richterová-kuchařka

Pavlína Grešová-kuchařka                    

Referent:

Jana Poledníková-referent

Školní asistent:

Eva Bártková

  Čl 5.

Telefonní čísla mateřské školy

Ředitelka mateřské školy:

59 578 36 15, 731 152 892

Jídelna:       

59 678 05 21, 605 515 340 – omlouvání dětí ze stravování

Vedoucí školní jídelny:

731 152 891

Referent:

59 678 05 61, 731 152 895

 Čl. 6

Úřední dny

6. 1  Úřední dny ředitelky mateřské školy: pondělí a pátek

Tyto úřední dny ředitelky mateřské školy jsou vyhrazeny pro:

      1. Kontrolní a hospitační činnosti všech pracovišť MŠ Harmonie (MŠ a ŠJ Zlepšovatelů 27, MŠ a ŠJ Šponarova 16, MŠ a ŠJ Mitušova 4)

      2. Komunikaci a spolupráci s vedoucím týmem MŠ Harmonie (zástupci odloučených pracovišť a vedoucí ŠJ)

      3. Administrativní činnosti

      4. Porady, semináře

      5. Předem domluvené schůzky a jednání s veřejností a se zákonnými zástupci dětí MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16 a MŠ Mitušova

6. 2. Úřední den vedoucí školní jídelny: středa

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

   8.30 – 12.30         14.30 – 15.30

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

Středa:

ve ŠJ Zlepšovatelů 27

               8.00 – 15.30             

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

   9.00 – 12.00

Pátek:

Ve ŠJ Mitušova 4

   9.00 – 12.00

                 Čl. 7

Odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

 1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.  Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.
 1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci  povinnost ihned dítě odhlásit  ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.
 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně od 11:00 hod do 11:30 hod. Oběd bude zákonnému zástupci vydán v jednorázových potravinářských jídelních boxech a miskách.

      4. Odhlašovat své děti ze školního stravování  můžete:

          telefonicky: na tel.č.:  59 678 05 21, 605 515 340

          sms: 605 515 340     

          na e-mailové adrese:  info.zlepsovatelu@msharmonie.cz

          osobně: učitelce nebo kuchařce

       5. V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod., na  úterý až pátek den    

           předem,nejpozději do 12.30 hod.

 Čl. 8

Omlouvání nepřítomnosti dětí s povinnou předškolní docházkou a uskutečňování povinné předškolní docházky (děti, které dovršily k 31. 8. 2019 pět let nebo mají odloženou školní docházku)

1. Zákonní zástupci  dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět do mateřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna

2. Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8.00 hod. do 12.00 hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

3. Omlouvání dětí budou provádět zákonní zástupci:

a) na  1 – 5 dní omlouvají učitelce na třídě prostřednictvím formuláře Třídní omluvenka

b) na 6 a více dnů omlouvají ředitelce MŠ prostřednictvím formuláře Školní omluvenka

4. Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů bude chybět. Je nutné tyto důvody v žádosti uvést.

5. Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit své učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím formulářů, uvedou důvod nepřítomnosti dítěte

6. Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou.

7. Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným zástupcem a vedením mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

8. V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost oznamuje na OSPOD.

9. Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se  podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

Čl. 9

Úplaty v mateřské škole

9. 1 Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole

1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

2.  Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let nebo mají odloženou školní docházku, se vzdělávají bezúplatně.

3.  Zákonní zástupci dětí, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi, mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte u vedoucí školní jídelny každou středu od 8.00 hod. do 15.30 hod, jinak po domluvě na tel č. 731 152 891. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování. Pokud výše uvedené potvrzení zákonný zástupce dítěte na daný měsíc nedodá, bude mu účtováno školné v plné výši.

9. 2  Úplata za školní stravování

 

Dopolední

svačina:

Oběd:

Odpolední

svačina:

Pitný režim:

Celkem:

Děti od 3 do 6 let

9,- Kč

18, Kč

9,- Kč

3,- Kč

39,- Kč

Děti od 7 do 10 let

10,- Kč

20,- Kč

8,- Kč

3,- Kč

41,- Kč

9. 3 Výše plateb, číslo účtu a termín plateb

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

16 52 064 389 / 0800

Úplata zálohy je splatná vždy k 1. dni daného měsíce, pod variabilním symbolem,který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

Celková výše plateb na měsíc:

 

Stravné:

Školné:

Celkem:

3 -5 leté děti:

819,- Kč

350,- Kč

1 169,- Kč

    6 leté děti:

819,- Kč

neplatí

   819,- Kč

    7 leté děti:

861,- Kč

neplatí

   861,- Kč

 

 

                                                       

          Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace