ŠKOLNÍ ŘÁD

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.:  MŠ HAR  102 / 2015

 ŠKOLNÍ    ŘÁD

Vydal:

Mateřská škola Harmonie

Účinnost:

od 1. 9. 2015

Schválila:

Lenka Divinská – ředitelka školy

Závaznost:

Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

19

Obsah:

I. PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY  A   VZDĚLÁVÁNÍ

1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program.

2. Základní práva dětí přijatých ke vzdělávání v mateřské škole.

3. Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí.

4. Povinnosti zákonných zástupců.

II. UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY

5. Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování.

6. Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání po ukončení vzdělávání.

7. Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dítěte o průběhu jeho vzdělávání a dosažených výsledcích.

8. Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích.

9. Konkretizace způsobu omlouvání dítěte zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jeho zdravotním stavu.

10. Stanovení podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole.

11. Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zástupci.

III. UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

12. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu neúčasti na vzdělávání.

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonného zástupce dítěte.

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době.

15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za školní stravování.

16. Ukončení vzdělávání z důvodu ohrožování bezpečnosti děti

IV. PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole.

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí.

19. Vnitřní režim mateřské školy.

V. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování.

21. Úprava postupu při odhlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole.

VI. PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A  JEJICH  OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

23. Zásady bezpečnosti uplatňované při práci s dětmi.

24. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

VII. ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

25. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání.

26. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole.

27. Způsob nakládání s prádlem.

VIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

28. Účinnost a platnost Školního řádu.

29. Změny a dodatky Školního řádu.

30. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem.

Tento Školní řád vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská v souladu s §  30 odst. 3 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání . Školní řád upřesňuje vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci MŠ podle konkrétních podmínek uplatněných na všech pracovištích Mateřské školy Harmonie:

                                            1.  Mateřská škola Zlepšovatelů 27

                                            2.  Mateřská škola Šponarova 16

                                            3.  Mateřská škola Mitušova 4

Čl. I.

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

1.    Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání  a školní vzdělávací program

1.1  Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen vzdělávání)

 • podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 • podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 • podílí se na osvojování základních pravidel a chování dítěte,
 • podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 • vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 • napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základní školy,
 • poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí

1.2  Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

1.3  Při plnění základních cílů vzdělávání a Školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedeným v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními Vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání v pozdějším znění  (dále jen „Vyhláška o MŠ“ )

2.    Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

2.1  Každé přijaté dítě má právo

a) na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1 tohoto Školního řádu, zaručující optimální rozvoj  jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,

b) na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,

c) na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

2.2  Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina Lidských práv a Úmluva o právech dítěte.

2.3  Další práva dětí při vzdělávání vyplývají ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu

3.    Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

3.1  Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“)  mají právo

a) na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí

b) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí,

c) na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících sevzdělávání dětí.

3.2  Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění práv a povinností zákonných zástupců  při vzdělávání dětí a pravila vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

4.    Povinnosti zákonných zástupců

4.1  Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni

a) zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy,

b) na vyzvání vedoucí pracovnice mateřské školy se osobně zúčastnit závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte

c) informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotníchobtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,

d) nahlásit nepřítomnost dítěte

e) oznamovat mateřské škole údaje o dítěti v rozsahu uvedeném v Školském zákoně pro vedení školní matriky.

4.2  Další povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto Školního řádu.

4.3  Konkretizace realizace povinností zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. II „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto Školního řádu.

Čl.II

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

5.    Změna ustanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

5.1  Děti jsou přijímány k celodennímu vzdělávání. Zákonný zástupce dítěte má právo písemně požádat a s ředitelkou nebo její zástupkyní projednat jiný způsob vzdělávání.

5.2  Zároveň jsou děti přijímány k celodennímu stravování. Zákonný zástupce má právo písemně požádat a s vedoucí školní jídelny projednat jiný způsob stravování.

6.    Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

6.1  Zákonní zástupci  předávají dítě pedagogickému pracovníkovi mateřské školy ve třídě. Zákonní zástupci za dítě zodpovídají až do předání učitelce.Nestačí doprovodit dítě pouze ke vchodu do mateřské školy nebo do šatny s tím, že dítě dojde do třídy samo. V tomto případě by mateřská škola nenesla odpovědnost za bezpečí dítěte až do jeho příchodu do třídy. Přivádět dítě do mateřské školy lze v průběhu celého dne, s přihlédnutím na režim dne  (podrobněji ve Vnitřní organizaci pracovišť mateřské školy Harmonie)

6.2  Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání nebo v průběhu celého dne, s přihlédnutím na režim dne (podrobněji ve Vnitřní organizace pracovišť mateřské školy harmonie) od pedagogického pracovníka mateřské školy ve třídě popřípadě na zahradě mateřské školy.

6.3  Zákonní zástupci dítěte mohou písemně pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Formulář – Pověření- platí na dobu neurčitou. Bez písemného pověření učitelky nevydají dítě nikomu jinému, než zákonnému zástupci dítěte nebo osobám uvedeným v Evidenčním listu dítěte.

7.    Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

7.1  Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných na mateřské škole ve Školním vzdělávacím programu.

7.2  Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně  během roku informovat u pedagogického pracovníka o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte v době, ve které nenaruší  vzdělávací činnost nebo v době, dohodnuté s pedagogickým pracovníkem.

7.3  Ředitelka mateřské školy nebo její zástupkyně svolává třídní schůzku, na které jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí.

7.4  Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy, její zástupkyní nebo s pedagogickým pracovníkem mateřské školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

7.5  Ředitelka mateřské školy nebo její zástupkyně mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

8.    Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

8.1  Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce jako jsou výlety, divadelní představení,  setkání s rodiči apod.,  informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení na vývěskách.

9.    Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

9.1  Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, má povinnost tuto skutečnost oznámit nejpozději do 2. dne nepřítomnosti dítěte. (Vnitřní organizace pracovišť mateřské školy Harmonie upřesňuje pravidla omlouvání dětí) Není-li nepřítomnost dítěte předem známa, omluví zákonní zástupci dítě neprodleně.

9.2  Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte pedagogického pracovníka o případných zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

9.3  Zákonní zástupci dítěte informují neprodleně mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

10. Stanovení  podmínek pro úhradu úplat v mateřské škole

10.1             Úhrada úplaty za vzdělávání

Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let, se vzdělávají bezúplatně po dobu 12  měsíců. V případě odkladu školní docházky se stávají měsíce nad tento rámec (12 měsíců) úplatnými.Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením.Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžná postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

10.2             Prominutí základní částky úplaty

Ředitelka mateřské školy osvobodí od úplaty na základě žádosti:

a) zákonného zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi

b) zákonného zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodiči, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

d) fyzické osobě, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Zákonný zástupce dítěte je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování.      

10.3             Úplata za vzdělávání v případě přerušení provozu

a) V případě omezení nebo přerušení provozu mateřské školy po dobu delší než 5 vzdělávacích  dnů v daném měsíci sníží ředitelka mateřské školy úplatu na její  poměrnou část.

b) V případě, že se v období letních prázdnin dítě vzdělávání v mateřské škole neúčastní, zákonný zástupce úplatu za vzdělávání nehradí.

10.4             Podmínky úhrady úplaty

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě následující podmínky:

a) úplata zálohy za kalendářní měsíc je splatná do 20. dne předešlého kalendářního měsíce,

b) ředitelka mateřské školy, nebo vedoucí školní jídelny může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout  jiný termín úhrady úplaty,

c) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské  školy:

16 52 064 389 / 0800

d) ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy nebo vedoucí školní jídelny úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy,

e) výše úplaty je stanovena ve Vnitřní organizaci mateřské školy.

10.5             Úhrada úplaty za školní stravování

Při úhradě za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a) úplata  zálohy je splatná vždy do 20. dne předešlého měsíce a je podmínkou pro docházku dítěte do mateřské školy v následném měsíci,

b)  ke specifikaci bezhotovostní platby použijí VS přidělený vedoucí ŠJ při uzavírání Přihlášky ke stravování a Dohody o platbách

c) výše stravného je stanovena ve Vnitřní organizaci mateřské školy,

d) ředitelka mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,

e) zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy:

16 52 064 389 / 0800

f) ve výjimečných případech lze po dohodě s ředitelkou mateřské školy nebo vedoucí ŠJ úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy a to nejpozději do posledního úředního dne vedoucí ŠJ v předcházejícím kalendářním měsíci, přičemž docházka dítěte do mateřské školy může být realizována až následný den po úhradě platby,

g)  pokud se dítě účastní vzdělávání v mateřské škole v období letních prázdnin,hradí zákonný zástupce zálohu na stravování v hotovosti  v předem stanovených dnech,

h)  vyúčtování proběhne nejpozději do 15. 7. daného školního roku, kdy jsou případné přeplatky zasílány na bankovní účet uvedený v Dohodě o platbách,platby hrazené složenkou či hotovostně jsou vypláceny  poslední červnový pracovní den vedoucí ŠJ.

i)  vyúčtování přeplatků za prázdninový provoz proběhne do konce září, pokud se nedohodne s vedoucí ŠJ jinak. 

11. Základní pravidla chování  zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci

Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

a) dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a Vnitřní organizaci mateřské školy,

b) řídí se Školním řádem,

c) dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti.

Čl. III

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

12. Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

Ředitelka mateřské školy může rozhodnout o ukončení docházky vzdělávání dítěte, pokud se nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodu 9.1 tohoto Školního řádu.

13. Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují pravidla stanovená v bodě 11. tohoto Školního řádu, může ředitelka rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

14. Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení doporučí ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole.

15. Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělávání nebo úplaty za   školní  stravování

V případě, že zákonní zástupci dítěte neuhradí stanovenou zálohu za vzdělávání nebo úplatu za školní stravování, podle bodů 10.1 až 10.5, budou k 15. dni daného měsíce na tuto skutečnost písemně upozorněni. V případě, že platba nebude provedena ani do konce daného měsíce, rozhodne  ředitelka mateřské školy o ukončení předškolního vzdělávání. (Netýká se dlouhodobě omluvených dětí)

16. Ukončení vzdělávání z důvodu ohrožování bezpečnosti dětí

V případě, že dítě svým chováním ohrožuje v mateřské škole svoji bezpečnost a bezpečnost  ostatních dětí, lze za určitých okolností, po předchozím jednání se zákonnými zástupci dítěte, v zájmu dítěte i ostatních dětí, ukončit vzdělávání dítěte v mateřské škole.

ČL. IV

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

17. Podmínky provozu a organizace vzdělávání v MŠ

17.1  Na každém pracovišti Mateřské školy Harmonie (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16, MŠ Mitušova 4 ) je každoročně vypracována vlastní Vnitřní organizace, která vychází z konkrétních podmínek mateřské školy.

17.2  Informace o omezení nebo přerušení provozu mateřské školy zveřejní ředitelka mateřské školy nejméně dva měsíce předem. V období Vánoc bývá provoz zpravidla přerušen po dobu 1 týdne, o prázdninách zpravidla po dobu 5-ti pracovních dní v měsíci.

17.3 Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů  omezit nebo  po projednání se zřizovatelem přerušit i v jiném období. Tuto informaci zveřejní ředitelka mateřské školy neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozurozhodne.

17.4.Mateřská škola může organizovat školní výlety a další akce, související se vzdělávací činností mateřské školy. O uskutečnění těchto výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejichzahájením.

18. Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

18.1 Předškolní vzdělávání dětí probíhá podle stanoveného Školního programu. 

 • režimové požadavky dne vycházejí z potřeb dětí a rodičů a jejich individuálních požadavků
 • na každém pracovišti Mateřské školy Harmonie (MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16, MŠ Mitušova 4) je denní režim upraven podle konkrétních podmínek ve Vnitřní organizaci
 • stanovený denní režim může být pozměněn v případě, výletů, divadelních a filmových představení pro děti, akcí pro děti, rodiče apod.

19. Vnitřní režim mateřské školy

19.1 Docházka dítěte do MŠ:

Děti se do mateřské školy přijímají po celou dobu jejího provozu, s ohledem na režim dne.

19.2 Oznámení nepřítomnosti dítěte:

Zákonný zástupce omlouvá dítě v době, určené ve Vnitřní organizaci konkrétního pracoviště.

19.3  Přijímací řízení do MŠ: dle zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, § 34:

 • termín přijímacího řízení: ředitelka mateřské školy stanoví po dohodě se zřizovatelem místo, termín a dobu pro podávání žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro následující školní rok
 • o termínech zápisu je veřejnost informována prostřednictvím mateřské školy, plakátů na veřejných místech v blízkosti mateřské školy, www stránek (viz. Organizace školního roku)
 •  předškolnímu vzdělávání jsou přijímány děti zpravidla od tří do šesti let, smyslově, tělesně a duševně zralé
 • ředitelka mateřské školy  rozhoduje o přijetí dítěte do mateřské školy, jehož součástí je  zkušební pobyt dítěte, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce
 • k předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.
 • při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním předpisem (§ 50 zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví-předškolní zařízení může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci)
 • o přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě registrujícího lékaře pro děti a dorost
 • dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku ( nesmí být překročena kapacita mateřské školy)
 • ředitelka mateřské školy stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování  o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.            

Mateřská škola přijímá Žádosti o přijetí do mateřské školy zákonných zástupců dětí, které v měsíci zápisu do mateřské školy dovršily 2 roky.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti dle níže uvedených kritérií:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (děti, kterédosáhnou 6 let v období od 1. září do 31. srpna následujícího kalendářního roku)

2. Děti podle věku (od nejstaršího k nejmladšímu, děti mladší 3 let se přijímají, pokud jsou dostatečně zralé a schopné vzdělávání v mateřské škole)

19.4  Co dítě potřebuje do MŠ:

 • vhodné, pohodlné oblečení do třídy (hrací kalhoty, tričko, zástěrku, apod.)
 • přezůvky, papuče (uzavřené)
 • náhradní oblečení na pobyt venku (v zimě: teplé oblečení, v létě: tílko, kraťasy, sukýnku, pokrývku hlavy apod.)
 • pyžamo, pokud dítě v MŠ odpočívá (každý pátek si nosí děti na vyprání domů)
 • děti musí mít své věci označené, podepsan
 • hygienické potřeby

 19.5 Zdravé dítě v mateřské škole:

 • do mateřské školy patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, výskytem vší aneodstraněných hnid, či jinými infekčními onemocněními do mateřské školy nepřijmout
 • rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte
 • projeví-li se onemocnění dítěte během dne, informuje učitelka neprodleně zákonného zástupce dítěte

19.6 Oznámení změn:

 • rodiče jsou povinni nahlásit změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny dítěte apod.

19.7 Spolupráce s rodiči:

 • mateřská škola spolupracuje s rodiči s cílem rozvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch dětí a prohloubení vzájemného působení rodiny a mateřské školy
 • rodič má právo být informován o prospívání dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení
 • s učitelkami na třídách se domlouvá na společném postupu při výchově a vzdělávání dítěte
 • předávání informací rodičů a učitelek – dle potřeby při předávání dítěte
 • mateřská škola organizuje setkání rodičů a dětí při různých příležitostech
 • rodiče mají možnost pohybovat se v prostorách mateřské školy, vcházet do tříd, zapojovat se do her a činností dětí
 • rodiče mají možnost podílet se na děních  mateřské škole, účastnit se akcí, mají právo být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v mateřské škole děje

     19.8 Stížnosti a oznámení:

 • stížnosti, oznámení a podněty k práci mateřské školy podávají zákonní zástupci dítěte u ředitelky mateřské školy ( MŠ Zlepšovatelů 27), která je v zákonné lhůtě vyřídí nebo postoupí nadřízeným orgánům.

ČL. V

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

20. Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

20.1     Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb.,  o školním stravování, ve znění pozd. předpisů a v souladu s vyhláškou č. 137/2004 Sb. ve znění vyhlášky 602/2006 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných a  řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

20.2     Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo na dopolední svačinku, oběd a odpolední svačinku. Kromě jídel připravuje školní kuchyně i tekutiny, které děti během svého pobytu konzumují v rámci „pitného režimu“.

20.3     V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (ovocné a bylinkové čaje, vitamínové nápoje, džusy apod.), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživya se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole i v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

21. Úprava postupu při ohlašování dětí ze školního stravování v případě jejich nepřítomnosti v mateřské škole

21.1    V případě, že dítě náhle onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto   důvodu účastnit vzdělávání, zákonní zástupci oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu. Upřesnění postupu odhlašování dětí ze školního stravování stanoví Vnitřní organizace pracovišť mateřské školy Harmonie. První den nepřítomnosti dítěte mají zákonní zástupci nárok vyzvednout si stravu do vlastních jídlonosičů. Aby byla zaručena kvalita a nezávadnost pokrmu, musí být zkonzumován co nejdříve, dle zásad systému kritických bodů, aby byla zaručena jeho nezávadnost a neztratil  nutriční hodnotu – dle vyhlášky 602/2006 Sb.

Čl. VI.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

22. Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

22.1    Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci mateřské školy, a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jím svěřené osoby až dodoby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

22.2    K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy může na jednoho pedagogického pracovníka připadat nejvýše 20 dětí z běžných tříd, výjimečně pak nejvýše 24 dětí z běžných tříd, pokudto charakter pobytu dovoluje.

22.3    Při specifických činnostech, například sportovních činnostech nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

23. Zásady bezpečnosti při práci s dětmi

23.1     Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa

23.2      Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

a) přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích

 • děti se přesunují ve skupině, a to nejvýše ve dvojstupech
 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci   
 • skupina využívá k přesunu především chodníků a levé krajnice vozovky
 • vozovku přechází skupina pouze na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze, když není vyznačen přechod  pro chodce,dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je  přesvědčen o bezpečnosti skupiny
 • při přecházení vozovky pedagogický doprovod používá v případě potřeby zastavovací terč

b) pobyt dětí v přírodě

 • využívají se pouze známá bezpečná místa
 • pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí odstraní všechny nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.)
 • při hrách a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 • před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách  objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci mateřské školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného náčiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost

d) pracovní a výtvarné činnosti

 • při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí používají děti zakulacené nůžky a nože
 • při pracovních činnostech, kdy se děti dostanou do kontaktu s kladívky, pilníky, hřebíky apod., dohlíží pedagogický pracovník, děti zacházejí s těmito nástroji dle předem stanovených pravidel

24. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

24.1 Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci  školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou seznamováni s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuálnízávislosti (televize, počítače, video ) , patologické hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování, s konkrétními bezpečnostními pokyny a zásadami bezpečného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu. O provedeném poučení dětí jsou prováděny záznamy. Pochopení a znalosti jsou ověřovány  formou otázek a modelových situací v komunitním kruhu.

24.2  V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí řeší pedagogičtí pracovníci případné deformující se vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, popřípadě za pomociškolských poradenských zařízeních.

24.3  Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a zaměstnanci mateřské školy a mezi zaměstnanci mateřské školy a zákonnými zástupci dětí.

Předškolní věk je optimální pro položení základů k osvojení zdravého životního stylu, pozitivních postojů a dovedností a tedy i k prevenci sociálně patologických jevů. V případě dětí předškolního věku je v podstatě vhodnější mluvit o preventivním působení. Základem prevence je vytvoření sociálních kompetencí dítěte, kdy si dítě prostřednictvím prožitkového učení osvojí schopnost rozhodovat se, volit z více alternativ, nést za svou volbu odpovědnost a poznávat její důsledky. Schopnost rozhodovat se chápeme jako předpoklad odpovědného chování. Odpovědné jednání je základní ochranný mechanismus. Děti vedeme k samostatnosti, ke zdravému sebevědomí. Víme, že přiměřené vědomí vlastní důvěry v sebe je silným ochranným mechanismem. Umění říci ne je z hlediska ochrany zdraví velmi pozitivní postoj. Děti dokáží říci ne pokusům o nejrůznější manipulace nebo drogového pokušení. K upevnění sebedůvěry dětí slouží hry a pohybové aktivity, které si dítě může samo vybrat a vyzkoušet a odhadnout tak své síly, zjistit, co umí, nepřeceňovat ani nepodceňovat své síly. V nesoutěživém prostředí, bez potřeby předhonit kamaráda, je tělesný rozvoj provázený vědomím odpovědnosti za své zdraví, posiluje postoj vůči budoucím stresům, neúspěchům, které nepřipraveni jedinci později mnohdy řeší zástupným způsobem: agresí, zneužíváním drog, alkoholu nebo jiným negativním způsobem.

Naše mateřská škola si klade cíle, které vycházejí z potřeb dětí. V oblasti prevence vedeme děti k těmto kompetencím, např.:

 • Má vytvořenu představu o pojmu závislost a o věcech, které ničí zdraví a zkracují život člověka – cigareta.
 • Vnímá, že všechno na světě má vztah ke zdraví, buď ho podporuje, nebo poškozuje.
 • Chápe, že zdraví není samozřejmostí a musí je chránit.
 • K problémům přistupuje aktivně, organizuje své činnosti, nečeká, že jeho problémy bude řešit někdo jiný.
 • Umí se citově vyrovnat s novými situacemi v rámci běžného života dítěte svého věku.
 • Ví, že když řešení problémů přesahuje jeho síly, má se obrátit o pomoc na osobu ze svého nejbližšího okolí.
 • Řeší jednoduché problémy, má představu o tom, že většinu problému může řešit více způsoby.
 • Umí vyjádřit, co se mu líbí, co ne, vysvětlit proč.
 • V běžných životních situacích předvídá následky a přijímá konkrétní důsledky svých činů, svého chování.
 • Odhaduje rizika ohrožující jeho zdraví a bezpečnost.
 • Komunikuje, dokáže se dohodnout i v případě problémové situace, také dát najevo odmítavý názor, postoj.
 • Má zvnitřněnou potřebu řádu, aktivně se podílí na tvorbě pravidel. Přijatá pravidla se snaží plnit.
 • Dovede požádat o pomoc, když je v nouzi.

Čl. VII

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

25. Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovali ostatní majetek mateřské školy. Vedouděti:

 • k odpovědnosti
 • samostatnosti uvědomování, vnímání, chápání, předvídání následků, přijímání konkrétních důsledků svých činů a chování
 • řešení problémů
 • k odhadu rizik
 • potřebě řádu
 • dovednosti požádat o pomoc
 • zvládnutí jednoduchých překážek
 • ke spolupráci ve skupině, vzájemné domluvě
 • k pochopení, že svým chováním mohou spoluvytvářet prostředí pohody
 • k vytváření a dodržování pravidel

26. Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

26.1  Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásí tuto skutečnost neprodleně pedagogickémupracovníkovi mateřské školy.

27. Způsob nakládání s prádlem

 • způsob praní prádla – praní zajišťuje smluvní firma
 • výměna prádla:  ručníky    – 1 x týdně, lůžkoviny – 1 x za 3 týdny, pyžamo    – 1 x týdně ( v pátek si děti nosí domů na vyprání )
 • v případě potřeby se výměna provádí ihned

Čl. VIII

ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

28. Účinnost a platnost Školního řádu

28.1 Tento Školní řád je účinný od  1. 9. 2015 do doby jeho přepracování.

28.2 Zrušuje se předchozí znění Školního řádu ze dne 1. 1. 2013.

29. Změny a dodatky Školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto Školního řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámeni všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informovánizákonní zástupci dětí.

     30. Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se Školním řádem

30.1  Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto Školního řádu.

30.2  Nově přijímané zaměstnance seznámí se Školním řádem zaměstnavatel při jejich nástupu do práce.

30.3  S obsahem Školního řádu budou noví zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Školního řádu bude vyvěšen v mateřské škole.

 

                                                                                                                   Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace