Vnitřní organizace

 

 

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace, odl. pracoviště MŠ Harmonie, Šponarova16 Ostrava-Hrabůvka

 

 

č.j.: MŠ HAR  106 / 2019

 

 

 

VNITŘNÍ ORGANIZACE

 

 

 

 

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

Od 1. 9. 2019

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

10

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

 

 

Vnitřní organizaci vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská. Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatňované na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Šponarova 16, příspěvková organizace.

 

 

MŠ ŠPONAROVA 16

Obsah:

 

 1. I.              PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. II.            REŽIM DNE
 3. III.           ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
 4. IV.          TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 5. V.           UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH       NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ
 6. VI.          OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY (DĚTI, KTERÉ DOVRŠILY K 31. 8. 2019 PĚTI LET NEBO MAJÍ ODKLOŽENOU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU)
 7. VII.          VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ
 8. VIII.       VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 9. IX.          ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT


 

Čl. I.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Provoz mateřské školy začíná:   v    6.00  hod.

 

Provoz mateřské školy končí:    v  16.30  hod.

 

 

Žádáme rodiče o dodržování stanoveného konce provozní doby, mateřská škola se v 16.30 hod zamyká.

 

Pobyt v mateřské škole, příchody a odchody

 

 1. Pro děti, pro které je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné, probíhá každý den vzdělávání od 8.00 hod. do 12.00 hod.
 2. Ostatní děti mohou zákonní zástupci přivádět později, s přihlédnutím na režim dne a respektování pravidel třídy a průběhu vzdělávacích činností.
 3. Zákonní zástupci mohou vstupovat do tříd, do herny, na dětské toalety. Během stravování dětí z hygienických důvodů nemohou rodiče vstupovat do tříd.
 4. Zákonní zástupci mohou zůstávat v mateřské škole a po domluvě s učitelkou nerušeně sledovat průběh vzdělávacích činností.
 5. Zákonní zástupci jsou povinni dodržovat pravidlo vyzvedávání dětí z mateřské školy:

 

a)  po obědě (nejdříve od 12,00 hod. a nejpozději do 12,30 hod., kdy začíná úklid chodeb)

Děti dostanou v tuto dobu s sebou odpolední svačinu dle plánovaného jídelníčku. V případě, kdy je na odpolední svačinku puding, přesnídávka apod., dostanou náhradní svačinku (cereální tyčinky apod.)

 

 b) odpoledne tak, abyste nejpozději v 16.30 hod. opustili mateřskou školu.      

 

 

Zdravé dětí v mateřské škole

 

Zákonní zástupci jsou povinni přivádět děti zcela zdravé. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčních onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdraví dítěte. Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením, či jinými infekčními onemocněními (průjmy, zvracení, vši…) do mateřské školy nepřijmout. Také v některých případech, kdy dítě přišlo přímo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním – například zvracení, průjmy v rodině.

 

 

 

Zakoupení bezpečnostních čipů a pravidla jejich používání

 

Zákonní zástupci si mohou na vratnou zálohu zakoupit maximálně 3 čipy u zástupkyně ředitelky mateřské školy. Pomocí čipů se dostanete do prostor MŠ, a to v době od 6.00-9.00, 12.00-12.30 a 14.30-16.30. V jiném čase je MŠ uzamčena a pomocí čipu se dovnitř nedostanete, musíte použít signál zvonku.

 

1. cena čipu je 300,- Kč, a tato zálohová částka se vrací při ukončení vzdělávání 

    dítěte v naší mateřské škole.

2. čipy mohou používat pouze dospělé osoby.

3. při ztrátě nebo odcizení čipu je zákonný zástupce povinen ztrátu nahlásit.   V tomto případě nebude zálohová částka ve výši 300,- Kč zákonnému zástupci vrácena.

     4. zákonní zástupci jsou povinni při vstupu do mateřské školy nepouštět neznámé

         osoby.

 

 

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry.

V objektu mateřské školy platí přísný zákaz volného pohybu a vstupu se psy.

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen.

Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

 

Je zakázáno parkovat před branami MŠ i před přilehlými garážemi! Vždy parkujte na místech k tomu určených, v opačném případě hrozí odtažení vozidla.

 

 

Čl. II

 

REŽIM DNE

 

 

6.00:

 

V tuto dobu otevíráme vchod MŠ.

6.00 – 8.30:

 

Při příchodu do mateřské školy si děti nerušeně hrají, vytvářejí si pravidla chování, úklidu ve třídě, v umývárně, na zahradě, na lehátku, v jídelně. Mohou si vybírat činnosti, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry. Nemusí se ptát, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

Děti jsou později (8.20) upozorněny na dobu dopolední svačiny, odcházejí průběžně od nedokončených her a činností (hračky mohou někdy zůstat rozložené, naopak stoly musí být uklizeny).

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Řešíme vše individuálním pohledem, vycházíme vstříc i speciálním přáním. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme písní a přáním dětí. Někdy děti motivujeme, aby už během svačiny přemýšlely nad dílčí otázkou, která směřuje ke vzdělávacímu cíli.

8.30 – 9.00:

 

Následuje pohybová aktivita formou cvičení nebo pohybových či hudebně pohybových her. Pedagogická pracovnice, která na děti dohlíží, respektuje osobní tempo dítěte a dohlíží na bezpečný pohyb dětí.

9.00 – 10.00:

 

V 9.00 se uzamyká hlavní vchod mateřské školy a rodiče již budou nuceni zvonit na zvonek, aby se dostali do budovy. Volnými hrami po svačině vytváříme prostor pro to, aby všichni v klidu dojedli. Naskytne-li se stravovací problém, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí. Po svačině se děti scházejí opět v kruhu, kde probíhá motivace k výchovně vzdělávacímu procesu. Dětem jsou pak nabídnuty činnosti a práce související s kompetencemi a cíli. Děti nejsou do činností nuceny, některé si samy volí, na čem budou pracovat, vítány jsou i alternativy činností, které děti vymyslí a které nejlépe souvisejí s tématem. Některé děti pokračují ve svých spontánních hrách a klidných činnostech. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, vedeme k tomu, že je důležité také „pracovat a přemýšlet“, proto je motivujeme k připraveným nebo alternativním činnostem.

10.00 – 11.15:

 

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určeného pro pobyt venku a odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 – 12.00:

 

Děti obědvají. Odemyká se hlavní vchod mateřské školy (ve 12.00 hodin), aby si rodiče dětí, které nezůstávají na odpoledne, mohli své děti vyzvednout. Rodiče si vyzvedávají své děti tak, aby ostatní mohli v klidu odpočívat a zároveň se mohla uklízet hlavní chodba, šatny i schodiště MŠ- to znamená nejpozději do 12.30 hod. Samozřejmě je tolerována individuální potřeba rodiče (lékař, zpoždění, vyzvedávání do odpoledního kroužku, atd.)

12.00 – 14.00:

 

Při odpočinku čteme dětem pohádky, zpíváme s nimi nebo pouštíme CD, MP3 nahrávky, relaxační hudbu. Děti do spánku nenutíme, musí však umožnit ostatním kamarádům, aby mohli usnout. Mohou bez ptaní používat toalety. Postupem času ti, kteří neusnou, postupně vsávají a mohou se věnovat činnostem dle vlastní volby tak, aby nerušili spící kamarády. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči. Některé děti často probouzí sama maminka.

14.00 – 14.30:

 

Po odpočívání je nachystaná odpolední svačinka, po které si děti volí hry a činnosti dle vlastní volby nebo odcházejí v případech pěkného počasí na zahradu k pohybovým aktivitám a jiným hrám. Mohou také dokončovat nebo zpracovávat činnosti započaté v dopoledním čase. Ve 14.30 se odemyká budova MŠ a děti jsou postupně z MŠ vyzvedávány.

16.20:

 

Vyzvedněte si prosím své děti včas, abychom mohli v 16.30 hod. vchod do mateřské školy zamknout.

16.30:

 

Zamyká se zadní branka mateřské školy a v případě, že se v budově již nikdo z dětí, rodičů a zaměstnanců nenachází, zamyká se a bezpečnostním systémem uzavírá celá budova. Zamykají se i přední vrátka.

 

Děti mohou docházet i odcházet v průběhu celého dne, s ohledem na režim dne a po vzájemné domluvě s jejich rodiči a zaměstnanci. Dodržujeme však čtyřhodinový výchovně vzdělávací režim pro děti s povinnou předškolní docházkou (od 8.00 do 12.00).

 

Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd. Nejčastěji vlivem nízkého počtu pedagogických pracovníků (nemocenská, školka v přírodě, školení, aj.).

 

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu nebo čistou, od 14.30 hod. vodu, čaj, případně vodu s bylinkami.)

 

 

 

Čl. III

 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

Ředitelka MŠ:

 

 

 

 

Lenka Divinská-ředitelka školy

(MŠ Zlepšovatelů 27, Šponarova 16, Mitušova 4)

 

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Martina Čmielová-zástupce ŘŠ

Miroslava Plavá-učitelka

Bc. Sandra Matúšková- učitelka

Bc. Veronika Matějová- učitelka

Lucie Jamrychová- učitelka

Martina Kaštovská- učitelka

 

Provozní pracovnice:

Eva Musilová- školnice

Zdeňka Zavřelová- školnice

 

 

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková- vedoucí školní jídelny

 

Hana Vochalová- kuchařka

Taťána Fürstová- kuchařka

 

Referent:

 

Jana Poledníková

 

 

 

Čl. IV

 

TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

595 783 615 , 731 152 892

 

JÍDELNA:       

595 781 782 , 731 152 894

e-mail: mssponarova16.kuchyn@seznam.cz odhlašování dětí ze stravného

 

VEDOUCÍ ŠKOLNÍ JÍDELNY:

731 152 891

 

REFERENT:

596 780 561

731 152 895

 

 

Čl. V

 

UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ

 

 

 1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole. Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.

 

 1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci povinnost ihned dítě odhlásit ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.

 

 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 hod do 11:15 hod v prostorách přilehlých s kuchyní.

 

 1. Odhlašovat své děti ze školního stravování můžete vždy den předem:

 

- telefonicky nebo formou SMS na čísla:  595 781 782, 731 152 894       

-na e-mailové adrese:  mssponarova16.kuchyn@seznam.cz

- osobně: učitelce nebo kuchařce

- písemně: do formulářů v jednotlivých šatnách tříd

 

5.   V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod.

      Na úterý až pátek den předem, nejpozději do 12.30 hod.

 

 

 

Čl. VI

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

(děti, které dovršily k 31. 8. 2019 pět let nebo mají odloženou školní docházku)

 

 

1. Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět

    do mateřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů

    volna.

 

2. Povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8:00 hod. do

    12:00 hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

 

3. Omlouvání dětí budou provádět rodiče písemně prostřednictvím formulářů na    svých třídách:

 

a) na 1 – 5 dní omlouvají učitelce na třídě prostřednictvím formuláře Třídní omluvenka

 

b) na 6 a více dnů omlouvají ředitelce MŠ prostřednictvím formuláře Školní omluvenka.

 

      4. Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů

          bude chybět. Je nutné v žádosti uvést tyto důvody.

 

      5. Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinen omluvit

          své učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím formuláře a uvést

          důvod nepřítomnosti.

 

      6. Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka

          tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě

          vyzvednou.

 

      7. Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným

          zástupcem a vedením mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře.

         Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte

         k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

 

      8. V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní

          docházky se tato skutečnost oznamuje na OSPOD.

 

      9. Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce

          navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob 

          vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se

          podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen

          vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

 

Čl. VII

 

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

 

 1. Děti, které v příslušném školním roce (od 1. 9. do 31. 8.) dovrší 6 let nebo mají odloženou školní docházku, se vzdělávají bezúplatně.

 

 1. Zákonní zástupci dětí, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi, mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte u vedoucí školní jídelny Kateřiny Haškové každé pondělí a čtvrtek od 8.00 hod. do 15.30 hod, jinak po domluvě na tel č. 731 152 891, nebo u zástupkyně ředitelky M. Čmielové. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování. Pokud výše uvedené potvrzení (které vydává patřičný odbor městského úřadu) zákonný zástupce dítěte v daném měsíci nedodá, bude mu účtováno školné v plné výši.

 

 

    

Čl. VIII

 

VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

 

1. Kategorie – děti od 3 do 6 let:

 

Dopolední svačina:               8,- Kč

Oběd:                                  18,- Kč

Odpolední svačina:               6,- Kč

Pitný režim:                           3,- Kč

 

Celodenní stravování:       39,- Kč

 

2. Kategorie – děti od 7 do 10 let: 

(děti, které v daném školním roce, tzn. do 31. 8. školního roku dovrší 7 let)

 

Dopolední svačina:              8- Kč

Oběd:                                19,- Kč

Odpolední svačina:             7,- Kč

Pitný režim:                         3,- Kč

 

Celodenní stravování:     41,- Kč

 

 

Čl. IX

 

ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

 

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

 

16 52 064 389 / 0800

 

Úplata zálohy je splatná vždy k 1. dni daného měsíce,

 

pod variabilním symbolem, který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

 

Celková výše plateb na měsíc:

 

Pro děti I. Kategorie:                                                  Pro děti II. Kategorie: 

 

Stravné:    819,- Kč                                                       Stravné:      861,- Kč

Školné:     350,- Kč                                                       Školné:           0,- Kč

 

Celkem: 1.169,- Kč                                                      Celkem:     861,- Kč

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

 

 

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

 

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

 

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

 

Středa:

ve ŠJ Zlepšovatelů 27

11.00 – 15.30             

 

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

 

  9.00 – 12.00

Pátek:

Ve ŠJ Mitušova 4

  9.00 – 12.00

 

S vedoucí ŠJ Kateřinou Haškovou se můžete domluvit také na tel. č.: 731152891.

 

S obsahem Vnitřní organizace mateřské školy budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Vnitřní organizace mateřské školy bude vyvěšen v šatnách mateřské školy.

 

 

 

 

                                                                                       Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace