Vnitřní organizace

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.: MŠ HAR 182 / 2013

 VNITŘNÍ ORGANIZACE

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

od 1. 9. 2014

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

7

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

Vnitřní organizaci vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská .Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatněných na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace.

 

Obsah:

 1. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. REŽIM DNE
 3. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
 4. TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 5. UPŘESNĚNÍ POSTUPU OMLOUVÁNÍ   DĚTÍ  Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 6. VÝŠE ÚPLATY  ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE
 7. VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 8. ČÍSL ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB

 

Čl. 1.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy začíná:   v    6.00  hod.

Provoz mateřské školy končí:    v   16.30  hod.

Žádáme rodiče o dodržování stanoveného konce provozní doby, mateřská škola se v 16.15 hod zamyká.

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry.

V objektu mateřské školy platí přísný zákaz volného pohybu a vstupu se psy.

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen.

Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

 

Čl. 2.

REŽIM DNE

6.00:

V tuto dobu otevíráme vchod Mateřské školy.

6.00 – 9.00:

V 9.00 se uzamyká hlavní vchod mateřské školy a rodiče již budou nuceni zvonit na zvonek, aby se dostali do budovy. Při příchodu do mat. školy si děti nerušeně hrají, vytvářejí si pravidla chování, úklidu ve třídě, v umývárně, na zahradě, na lehátku, v jídelně. Mohou si vybírat činnosti:pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry. Nemusí se ptát, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Řešíme vše individuálním pohledem, vycházíme vstříc i speciálním přáním. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme přáním dětí.

8.30 – 9.00:

Děti jsou upozorněny na dobu dopolední svačiny, odcházejí průběžně od nedokončených her a činností ke stolům. Pedagogická pracovnice, která na děti dohlíží, respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky. Naskytne-li se stravovací problém, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí. Po svačině děti samy volí své činnosti, kde pokračují v hrách a klidných činnostech.

9.45:

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určených pro pobyt venku, odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 – 12.00:

Děti obědvají. Odemyká se hlavní vchod mateřské školy, aby si rodiče dětí, které nezůstávají na odpoledne, mohli své děti vyzvednout.

 

12.00 – 14.00:

Při odpočinku čteme dětem pohádky nebo pouštíme CD, MG nahrávky, relaxační hudbu .. Děti do spánku nenutíme. Mohou bez ptaní používat toalety a ty, které neusnou, vstávají a věnují se činnostem, dle vlastního přání tak, aby nerušily spící kamarády. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči. Některé děti často probouzí sama maminka.

14.00 – 14.30:

Po odpočívání je nachystaná odpolední svačinka, po které si děti volí hry a činnosti nebo odcházejí v případě pěkného počasí na zahradu k pohybovým aktivitám a jiným hrám.

od 14.30:

Děti se věnují buď venkovním hrám nebo jiným herním aktivitám a jsou průběžně vyzvedávány svými rodiči.

16.30:

Vyzvedněte si své děti včas, abychom mohli v 16.30 hod. vchod do šatny zamknout.

16.30:

Zamyká se zadní branka mateřské školy a v případě, že se v budově již nikdo ze zaměstnanců nenachází, zamyká se a bezpečnostním systémem uzavírá celá budova. Zamykají se i přední vrátka.

Děti mohou docházet i odcházet v průběhu celého dne, s ohledem na režim dne.

Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd.

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu či pomeranče, od 15.00 hod. vodu s bylinkami.)

 

Čl. III

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zástupce ŘŠ pro MŠ Šponarova 16:

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Martina Čmielová-zástupce ředitelky MŠ

Miroslava Plavá-učitelka

Martina Kaštovská-učitelka

Bc. Veronika Jurečková-učitelka

Bc. Veronika Matějová-učitelka

Ivana Kubesová-učitelka

Provozní pracovnice:

Eva Musilová-školnice

Jana Gužíková-školnice

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková-vedoucí školní jídelny

Hana Vochalová-kuchařka

Taťána Fürstová-kuchařka

 

Čl. 4.

TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁSTUPCE ŘŠ PRO MŠ ŠPONAROVA 16:

731 152 890

JÍDELNA:       

59 578 1782, 731 152 894  – omlouvání dětí

VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY:

59 578 05 22                     – omlouvání dětí

 

Čl. 5.

UPŘESNĚNÍ POSTUPU OMLOUVÁNÍ DĚTÍ Z PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ  DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.  Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.
 1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci  povinnost ihned dítě odhlásit  ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.
 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 hod do 11:30 hod.
 1. Omlouvat své děti z předškolního vzdělávání a zároveň je tak odhlásit ze školního stravování můžete:

- telefonicky  nebo formou SMS na tel.č.:  59 578 1782, 731 152 894       

-na e-mailové adrese:  mssponarova16.kuchyn@seznam.cz

5.   V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod.

      Na úterý až pátek den předem, nejpozději  do 12.30  hod.

 

Čl. 6. 

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 1. Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let, se vzdělávají od 1.1.2014 bezúplatně po dobu 12 měsíců. V případě odkladu školní docházky se stávají měsíce nad tento rámec (12 měsíců) úplatnými. Omezení bezúplatnosti předškolního vzdělávání na 12 měsíců neplatí pro děti se zdravotním postižením. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžná postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování.

        V praxi se mohou vyskytnout zejména následující případy:

a)  Dítě, které se ve školním roce 2014/2015 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ, (tj. dosud mu nebyla odložena PŠD) a ve školním roce 2015/2016 nastoupí do základní školy, se bude bezplatně vzdělávat v MŠ až do konce své docházky (31. srpna 2015).

b)  Dítě, které se ve školním roce 2014/2015 poprvé vzdělává v posledním ročníku MŠ a pro školní rok 2015/2016 bude mít povolený odklad PŠD, vyčerpá bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ 31. prosince 2014. Počínaje 1. lednem 2015 hradí úplatu za předškolní vzdělávání ve výši stanovené ředitelem mateřské školy podle vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

c)   Dítě, které navštěvuje poslední ročník MŠ druhým rokem (již mu byl povolen odklad PŠD), se vzdělává od 1. ledna 2015 do 31. srpna 2015 bezúplatně. Od 1. září 2015 má povinnost zahájit PŠD.

d)  Dítě, které se začne v posledním ročníku MŠ vzdělávat od 1. září 2014 (jedná se o dítě narozené v období 1. září 2008 až 31. srpna 2009), bude čerpat bezúplatnou docházku v období školního roku 2014/2015 (1. září 2014 až 31. srpen 2015).

e)   Dítě, které bude k předškolnímu vzdělávání přijato až v průběhu školního roku 2014/2015, bude mít nárok na bezúplatné vzdělávání po dobu 12 měsíců ode dne přijetí do MŠ.

    

Čl. 7.

VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

1. Kategorie – děti od 3 do 6 let:

Dopolední svačina:

  8,- Kč

Oběd:

18,- Kč

Odpolední svačina:

  6,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

35,- Kč

 

2. Kategorie – děti od  7 do 10 let: ( děti, které v daném školním roce, tzn. do 31. 8.   

                                                             školního roku dovrší  7 let )

Dopolední svačina:

  8,- Kč

Oběd:

19,- Kč

Odpolední svačina:

  7,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

37,- Kč

 

Čl. 8.

ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

16 52 064 389 / 0800

vždy k 20 dni předešlého měsíce,

pod variabilním symbolem, který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

 

Celková výše plateb na měsíc: 

Stravné pro děti 1. kategorie:

   770,- Kč

Školné:

   350,- Kč

Celkem:

1 120,- Kč

 

Stravné pro děti 2. kategorie:

   814,- Kč

Školné:

   350,- Kč

Celkem:

1 164,- Kč

 

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

   8.30 – 12.30         14.30 – 15.30

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

Středa:

ve ŠJ  Zlepšovatelů 27

 11.00 – 15.30             

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

   9.00 – 12.00

Pátek:

ve ŠJ Mitušova 4

   9.00 – 12.00

S vedoucí ŠJ Kateřinou Haškovou se můžete domluvit  také na tel.č. 731 152 891.

 

 

S obsahem Vnitřní organizace mateřské školy budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Vnitřní organizace mateřské školy bude vyvěšen v šatně mateřské školy.

 

                                                                                       Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace