Vnitřní organizace

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.: MŠ HAR 182 / 2013

 VNITŘNÍ ORGANIZACE

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

od 1. 9. 2017

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

8

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

Vnitřní organizaci vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská .Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatněných na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Šponarova 16.

 

Obsah:

 1. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. REŽIM DNE
 3. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
 4. TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 5. UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ
 6. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY (DĚTI, KTERÉ DOVRŠILY K 31. 8. 2017 PĚTI LET NEBO MAJÍ ODLOŽENU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU)
 7. VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ
 8. VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 9. ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

 

Čl. 1.

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Provoz mateřské školy začíná:   v    6.00  hod.

Provoz mateřské školy končí:    v   16.30  hod.

Žádáme rodiče o dodržování stanoveného konce provozní doby, mateřská škola se v 16.30 hod zamyká.

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry.

V objektu mateřské školy platí přísný zákaz volného pohybu a vstupu se psy.

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen.

Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

Je zakázáno parkovat před branami MŠ i před přilehlými garážemi. Vždy parkujte na místech k tomu určených, v opačném případě hrozí odtažení vozidla.

 

Čl. 2.

REŽIM DNE

6.00:

V tuto dobu otevíráme vchod Mateřské školy.

6.00 – 9.00:

V 9.00 se uzamyká hlavní vchod mateřské školy a rodiče již budou nuceni zvonit na zvonek, aby se dostali do budovy. Při příchodu do mat. školy si děti nerušeně hrají, vytvářejí si pravidla chování, úklidu ve třídě, v umývárně, na zahradě, na lehátku, v jídelně. Mohou si vybírat činnosti:pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry. Nemusí se ptát, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Řešíme vše individuálním pohledem, vycházíme vstříc i speciálním přáním. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme přáním dětí.

8.30 – 9.00:

Děti jsou upozorněny na dobu dopolední svačiny, odcházejí průběžně od nedokončených her a činností ke stolům. Pedagogická pracovnice, která na děti dohlíží, respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky. Dítě se k ostatním přidá, když skončí konzumaci svačiny ve svém tempu. Nebo vytváříme volnými hrami po svačině prostor pro to, aby všichni v klidu dojedli. Naskytne-li se stravovací problém, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí. Po svačině děti samy volí své činnosti, kde pokračují v hrách a klidných činnostech.

9.45:

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určených pro pobyt venku, odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 – 12.00:

Děti obědvají. Odemyká se hlavní vchod mateřské školy )ve 12,00 hodin), aby si rodiče dětí, které nezůstávají na odpoledne, mohli své děti vyzvednout. Rodiče si vyzvedávají své děti tak, aby ostatní mohli v klidu odpočívat- to znamená nejpozději do 12,30 hodin. Samozřejmě je tolerována individuální potřeba rodiče (lékař, zpoždění, vyzvedávání do odpoledního kroužku atp.).

 

12.00 – 14.00:

Při odpočinku čteme dětem pohádky nebo pouštíme CD, MG nahrávky, relaxační hudbu .. Děti do spánku nenutíme. Mohou bez ptaní používat toalety a ty, které neusnou, vstávají a věnují se činnostem, dle vlastního přání tak, aby nerušily spící kamarády. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči. Některé děti často probouzí sama maminka.

14.00 – 14.30:

Po odpočívání je nachystaná odpolední svačinka, po které si děti volí hry a činnosti nebo odcházejí v případě pěkného počasí na zahradu k pohybovým aktivitám a jiným hrám.

od 14.30:

Děti se věnují buď venkovním hrám nebo jiným herním aktivitám a jsou průběžně vyzvedávány svými rodiči.

16.30:

Vyzvedněte si své děti včas, abychom mohli v 16.30 hod. vchod do šatny zamknout.

16.30:

Zamyká se zadní branka mateřské školy a v případě, že se v budově již nikdo ze zaměstnanců nenachází, zamyká se a bezpečnostním systémem uzavírá celá budova. Zamykají se i přední vrátka.

Děti mohou docházet i odcházet v průběhu celého dne, s ohledem na režim dne a po domluvě s jejich rodiči. Dodržujeme však čtyřhodinový výchovně vzdělávací režim pro děti s povinnou předškolní docházkou. 

Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd.

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu, od 14,30 hod. vodu, čaj, případně vodu s bylinkami.)

 

Čl. 3. 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

Zástupce ŘŠ pro MŠ Šponarova 16:

Pedagogické pracovnice:

Mgr. Martina Čmielová-zástupce ředitelky MŠ

Miroslava Plavá-učitelka

Martina Kaštovská-učitelka

Bc. Sandra Matúšková-učitelka

Bc. Veronika Matějová-učitelka

Veronika Kubečková-učitelka

Provozní pracovnice:

Eva Musilová-školnice

Zdeňka Zavřelová-školnice

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková-vedoucí školní jídelny

Hana Vochalová-kuchařka

Taťána Fürstová-kuchařka

 

Čl. 4.

TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

ZÁSTUPCE ŘŠ PRO MŠ ŠPONAROVA 16:

731 152 890

JÍDELNA:       

59 578 1782, 731 152 894  – odhlašování dětí ze stravy

e-mail: mssponarova16.kuchyn@seznam.cz - odhlašování dětí ze stravy

VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY:

731 152 891

 

Čl. 5.

UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ

 1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.  Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.
 1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci  povinnost ihned dítě odhlásit  ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.
 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně do vlastních jídlonosičů v době od 11:00 hod do 11:15 hod.
 1. Odhlašovat ze školního stravování můžete:

- telefonicky  nebo formou SMS na tel.č.:  59 578 1782, 731 152 894       

-na e-mailové adrese:  mssponarova16.kuchyn@seznam.cz

-osobně: učitelce nebo kuchařce

-písemně: do formulářů v jednotlivých šatnách tříd

5.   V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod.

      Na úterý až pátek den předem, nejpozději  do 12.30  hod.

 

Čl. 6. 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

1. Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět do matečřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna.

2. povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8,00 hod. do 12,00 hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

3. Omlouvání dětí budou provádět rodiče prostřednictvím e-mailové adresy:

a) na 1-5 dní omlouvají učitelce na třídě prostřednictvím e-mailu:

omlouvani.sponarova@seznam.cz

b) na 6 a více dnů omlouvají ředitelce MŠ prostřednictvím e-mailu:

omlouvani.reditelkaharmonie@seznam.cz

4. Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů bude chybět. je nutné v žádosti uvést tyto důvody.

5. Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinene omluvit své učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím e-mailu a uvést důvod nepřítomnosti.

6. Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou.

7. Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným zástupcem a vedením mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

8. V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost oznamuje OSPOD.

9. Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

 

Čl. 7.

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.
 1. Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let nebo mají odloženou povinnou školní docházku, se vzdělávají bezúplatně.
 2. Zákonní zástupci dětí, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi, mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte u vedoucí školní jídelny kateřiny Haškové každé pondělí a čtvrtek od 8,00-15,30 hod., jinak po domluvě na telefonním čísle 731 152 891, nebo u zástupkyně ředitelky M. Čmielové. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování. Pokud výše uvedené potvrzení (které vydává patřičný sociální odbor městského úřadu) zákonný zástupce dítěte na daný měsíc nedodá, bude mu účtováno školné v plné výši. 

       

    

Čl. 8.

VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

1. Kategorie – děti od 3 do 6 let:

Dopolední svačina:

  8,- Kč

Oběd:

18,- Kč

Odpolední svačina:

  6,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

39,- Kč

 

2. Kategorie – děti od  7 do 10 let: ( děti, které v daném školním roce, tzn. do 31. 8.   

                                                             školního roku dovrší  7 let )

Dopolední svačina:

  8,- Kč

Oběd:

19,- Kč

Odpolední svačina:

  7,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

41,- Kč

 

Čl. 9.

ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

16 52 064 389 / 0800

Úplata zálohy je splatná vždy k 1. dni daného měsíce,

pod variabilním symbolem, který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

 

Celková výše plateb na měsíc: 

Stravné pro děti 1. kategorie:

   819,- Kč

Školné: (neplatí děti, které dovrší k 31. 8. věku 6ti let)

   350,- Kč

Celkem:

1 169,- Kč

 

Stravné pro děti 2. kategorie:

   861,- Kč

Školné:

   0,- Kč

Celkem:

861,- Kč

 

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

   8.30 – 12.30         14.30 – 15.30

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

Středa:

ve ŠJ  Zlepšovatelů 27

 11.00 – 15.30             

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

   9.00 – 12.00

Pátek:

ve ŠJ Mitušova 4

   9.00 – 12.00

S vedoucí ŠJ Kateřinou Haškovou se můžete domluvit  také na tel.č. 731 152 891.

 

 

S obsahem Vnitřní organizace mateřské školy budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Vnitřní organizace mateřské školy bude vyvěšen v šatně mateřské školy.

 

                                                                                       Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace