Vnitřní organizace

 

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

č.j.: MŠ HAR 103 / 2017

 VNITŘNÍ ORGANIZACE

Vydal:

Mateřská škola Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27, příspěvková organizace

Účinnost:

od 1. 9. 2017

Schválila:

Ředitelka školy Lenka Divinská

Závaznost:

Vnitřní organizace je závazná pro všechny zaměstnance  MŠ Harmonie

Informace podána:

Zákonným zástupcům dětí

Počet stran:

8

Spisový znak: 2.1

Skartační znak a lhůta: S 5

Vnitřní organizaci vydává ředitelka MŠ Harmonie Lenka Divinská .Vnitřní organizace upřesňuje konkrétní podmínky uplatněných na pracovišti Mateřské školy Harmonie Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 4.

 

Obsah:

 1. PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
 2. REŽIM DNE
 3. ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY
 4. TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY
 5. UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ
 6. OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY (DĚTI, KTERÉ DOVRŠILY K 31. 8. 2017 PĚTI LET NEBO MAJÍ ODLOŽENU POVINNOU ŠKOLNÍ DOCHÁZKU)
 7. VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MŠ
 8. VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
 9. ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

 

 

 

Čl. 1.

 

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Provoz mateřské školy začíná:   v    6.00  hod.

 

Provoz mateřské školy končí:    v   16.00  hod.

 

Žádáme rodiče o dodržování pravidel vyzvedávání dětí z mateřské školy.

a) po obědě -  děti si vyzvedněte nejpozději ve 12:30 hod.

b) odpoledne - děti si vyzvedněte tak, abyste nejpozději v 16:00 hod. opustili mateřskou školu. Od 16:00 hod. provádí naše školnice úklid v šatně, která musí být k úklidu zpřístupněna.

 

Zahrada mateřské školy je určena pro pohyb dětí mateřské školy a jejich hry.

V objektu mateřské školy platí přísný zákaz volného pohybu a vstupu se psy.

Pokud doprovázíte dítě do mateřské školy se psem, přivažte pejska u plotu v bezpečné vzdálenosti od branky tak, aby nerušil příchozí a nebyl sám rušen.

Pokud to vyžaduje povaha a velikost psa, musí mít náhubek (košík).

 

Čl. 2.

 

REŽIM DNE

 

6.00 hod. začátek provozu MŠ - scházení dětí ve třídě "Sluníčko".

V tuto dobu otevíráme pouze vchod uvedené třídy.

V 7:30 hod.se děti rozcházejí do svých kmenových tříd.                                                                  

7:30 hod. - 9:45 hod.:

Máme otevřeny všechny vchody do tříd, tj. do třídy Sluníčko, Motýlek i Koťátko. V některých případech je jeden z vchodů do mateřské školy uzavřen (spojení dětí při malém počtu dětí, nemocnost zaměstnanců mateřské školy, apod.). Děti si nerušeně hrají. Mohou si vybírat činnosti: pohyb v prostorách mateřské školy, cvičení na nářadí, výtvarné činnosti, hry apod. Nemusí se ptát, využívají hračky a pomůcky dle své volby a fantazie. Vědí však, že se vše vrací na své místo.

V komunitním kruhu si sdělujeme své prožitky, řešíme vzniklé situace, vyjadřujeme pocity, své názory, používáme pravidlo naslouchání, kdy hovoří jen jeden a ostatní ho poslouchají. Pracujeme s dětmi individuálně, ve skupinkách, zaměřujeme se na „předškoláky.“ Ve třídě Koťátko navíc probíhá individuální logopedická intervence a skupinová logopedická intervence. Respektujeme zvláštnosti dětí. Řešíme vše individuálním pohledem, vycházíme vstříc i speciálním přáním. Děti povzbuzujeme, klademe důraz na to, co umí, radujeme se z jejich úspěchů, podporujeme je ve stresových situacích. Soutěže nezařazujeme, tradiční besídky nahrazujeme různými setkáními s rodiči. Snažíme se o to, aby děti uměly přemýšlet a ne opakovat. Máme rádi legraci. Narozeniny a jmeniny slavíme rituálem, zpěvem písně a přáním dětí.

8.30 hod. – 9.00 hod.:

Děti poznají podle hudební znělky dobu dopolední svačiny, odcházejí od nedokončených her a činností a postupně si v prostoru určeném ke stravování chystají svačinu. Pedagogická pracovnice respektuje osobní tempo dítěte a jeho stravovací návyky. Naskytne-li se stravovací problém, spolupracujeme se zákonnými zástupci dětí. Po svačině děti samy odcházejí do herny, kde pokračují v hrách a klidných činnostech.

9.45 hod.:

Dětem nabízíme ovoce a zeleninu, potom se převlékají do oblečení, určených pro pobyt venku, odcházejí na zahradu nebo vycházku. V letních dnech přenášíme hry a činnosti na zahradu již v ranních hodinách.

11.30 hod. – 12.00 hod.:

Děti objedvají. Ve 12:00 hod. si mohou rodiče své děti, které odcházejí po obědě domů, vyzvednout. Rodiče si vyzvedávají své děti tak, aby ostatní mohli v klidu odpočívat - to znamená nejpozději do 12:30 hod. Tolerujeme individuální potřeby rodičů, proto se o změně času vyzvedávání dětí domlouvejte se svými učitelkami ve třídě.

 

12.00 hod. – 14.00 hod.:

Při odpočinku čteme dětem pohádky, zpíváme, hrajeme na kytaru, zvonkohry Koshi a na přírodně laděné nástroje, popř. pouštíme nahrávky relaxační hudby. Děti do spánku nenutíme. Mohou bez ptaní používat toalety. O usínání, spaní a odpočinku se radíme s rodiči.

 

14.00 hod. – 15.00 hod.:

Po odpočívání je nachystaná odpolední svačinka, po které si děti volí hry a činnosti nebo odcházejí v případě pěkného počasí na zahradu k pohybovým aktivitám a jiným hrám.

15.00 hod.:

Ukončení provozu třídy Motýlek a Koťátko.

Rozcházení dětí ve třídě "Sluníčko" nebo na školní zahradě.

16.00 hod.:

Ukončení provozu MŠ. Vyzvedněte si své děti včas, abychom mohli v 16.00 hod. vchod do šatny zamknout.

 

 

Děti mohou se zákonnými zástupci docházet i odcházet v průběhu celého dne, s ohledem na režim dne.

 

Z organizačních důvodů může docházet ke slučování tříd.

 

Během celého dne mají děti zajištěný pitný režim (v ranních hodinách teplý čaj, džus, vodu s plátkem citrónu, od 15:00 hod. vodu, čaj, případně vodu s bylinkami.)

 

Čl. 3. 

 

ZAMĚSTNANCI MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ředitelka MŠ

Zástupce statutárního orgánu,

Zástupce ŘŠ pro MŠ Mitušova 4:

Referent:

Lenka Divinská

Bc. Petra Bilová

 

Jana Poledníková

Pedagogické pracovnice:

Bc. Petra Bilová

učitelka třídy Motýlek

Bc. Michaela Divinská

učitelka třídy Motýlek

Bc. Vendula Richterová

učitelka třídy Sluníčko

Bc. Monika Bienerová

učitelka třídy Sluníčko

logopedický asistent

Mgr. Sabina Kalníková

učitelka třídy Koťátko

logopedický asistent

Provozní pracovnice:

Vladislava Schönová -školnice

Šárka Kurfiřtová -školnice

Pracovnice školní jídelny:

Kateřina Hašková-vedoucí školní jídelny

Anna Tvardková -kuchařka

Anna Luxová -kuchařka

  

Čl. 4.

 

TELEFONNÍ ČÍSLA MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

ŘEDITELKA MATEŘSKÉ ŠKOLY:

MŠ Zlepšovatelů 27, MŠ Šponarova 16, MŠ Mitušova 4:

 

595 783 615, 731 152 892

ZÁSTUPCE ŘŠ PRO MŠ Mitušova 4:

731 152 893, 596 768 544

Mateřská škola Mitušova 4:       

602 445 307  – odhlašování dětí ze stravy - SMS596 725 501

VEDOUCÍ  ŠKOLNÍ JÍDELNY:

731 152 891

 

Čl. 5.

 

UPŘESNĚNÍ POSTUPU ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ V PŘÍPADĚ JEJICH NEPŘÍTOMNOSTI V MŠ

 

 1. Zákonný zástupce má povinnost co nejdříve omluvit nepřítomnost svého dítěte v mateřské škole.  Neomluvená nepřítomnost delší než dva týdny může být důvodem k vyloučení dítěte z předškolního vzdělávání.

 

 1. Školní stravování je podle Vyhlášky 107/2005 Sb. poskytováno pouze dětem účastnícím se předškolního vzdělávání. Z tohoto  vyplývá zákonnému zástupci  povinnost ihned dítě odhlásit  ze školního stravování na dny, kdy se předškolního vzdělávání nebude účastnit.

 

 1. První den neplánované nepřítomnosti dítěte v mateřské škole se na základě Vyhlášky 107/2005 Sb. považuje z hlediska stravování za pobyt v mateřské  škole a zákonný zástupce dítěte si neodhlášený oběd může vyzvednout osobně do vlastních jídlonosičů v době od 11:15 hod do 11:30 hod.

 

 1. Odhlašovat ze školního stravování můžete:

 

- telefonicky  nebo formou SMS na tel.č.:  596 725 501, 602 445 307      

 

-na e-mailové adrese:  msmitusova4.kuchyn@seznam.cz

 

-osobně: učitelce nebo kuchařce

 

-písemně: do formulářů v jednotlivých šatnách tříd

 

5.   V pondělí lze odhlásit dítě ze školního stravování nejpozději do 8.00 hod.

 

      Na úterý až pátek den předem, nejpozději  do 12.30  hod.

 

Čl. 6. 

 

OMLOUVÁNÍ NEPŘÍTOMNOSTI DĚTÍ S POVINNOU PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKOU A USKUTEČŇOVÁNÍ POVINNÉ PŘEDŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

1. Zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni přivádět do matečřské školy své děti každý pracovní den, mimo školních prázdnin a dnů volna.

 

2. povinné vzdělávání probíhá každý den v rozsahu 4 hodin, a to od 8,00 hod. do 12,00 hod. Po tuto dobu je předškolní vzdělávání v mateřské škole povinné.

 

3. Omlouvání dětí budou provádět rodiče prostřednictvím e-mailové adresy:

 

a) na 1-5 dní omlouvají učitelce na třídě prostřednictvím e-mailu:

 

omlouvani.msmitusova4@seznam.cz

 

b) na 6 a více dnů omlouvají ředitelce MŠ prostřednictvím e-mailu:

 

omlouvani.reditelkaharmonie@seznam.cz

 

4. Zákonní zástupci omlouvají své dítě předem, je-li známo, že z vážných důvodů bude chybět. je nutné v žádosti uvést tyto důvody.

 

5. Při nepředvídané nepřítomnosti je zákonný zástupce dítěte povinene omluvit své učitelce na třídě do 3 kalendářních dnů prostřednictvím e-mailu a uvést důvod nepřítomnosti.

 

6. Pokud dítě v průběhu povinného předškolního vzdělávání onemocní, učitelka tuto skutečnost oznámí zákonným zástupcům a ti si neprodleně své dítě vyzvednou.

 

7. Ve výjimečných případech může učitelka na třídě po domluvě se zákonným zástupcem a vedením mateřské školy vyžadovat omluvenku od lékaře. Povinností lékaře je vystavení potvrzení o dočasné neschopnosti dítěte k předškolnímu vzdělávání, pokud jde o součást poskytování léčebné péče.

 

8. V případech důvodného podezření na zanedbávání povinné předškolní docházky se tato skutečnost oznamuje OSPOD.

 

9. Pokud dítě nemůže pro svůj zdravotní stav po dobu delší než dva měsíce navštěvovat předškolní vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ takový způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem dítěte nebo mu povolí vzdělávat se podle individuálního vzdělávacího plánu. Zákonný zástupce dítěte je povinen vytvořit pro stanovení předškolního vzdělávání podmínky.

 

Čl. 7.

 

VÝŠE ÚPLATY ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 1. Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 350,- Kč za příslušný kalendářní měsíc.

 

 1. Děti, které v příslušném školním roce (od 1.9. do 31.8.) dovrší 6 let nebo mají odloženou povinnou školní docházku, se vzdělávají bezúplatně.
 2. Zákonní zástupci dětí, kteří pobírají opakující se dávku v hmotné nouzi, mohou požádat o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání. Žádost o prominutí úplaty za předškolní vzdělávání obdržíte u vedoucí školní jídelny kateřiny Haškové každé pondělí a čtvrtek od 8,00-15,30 hod., jinak po domluvě na telefonním čísle 731 152 891, nebo u zástupkyně ředitelky M. Čmielové. Zákonný zástupce je povinen každý měsíc skutečnost nároku na osvobození prokazovat Potvrzením pro účely osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole u vedoucí školního stravování. Pokud výše uvedené potvrzení (které vydává patřičný sociální odbor městského úřadu) zákonný zástupce dítěte na daný měsíc nedodá, bude mu účtováno školné v plné výši. 

 

Čl. 8.

 

VÝŠE ÚPLATY ZA ŠKOLNÍ STRAVOVÁNÍ

 

1. Kategorie – děti od 3 do 6 let:

 

Dopolední svačina:

  9,- Kč

Oběd:

18,- Kč

Odpolední svačina:

  9,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

39,- Kč

 

2. Kategorie – děti od  7 do 10 let: ( děti, které v daném školním roce, tzn. do 31. 8.   

 

                                                             školního roku dovrší  7 let )

 

Dopolední svačina:

  10,- Kč

Oběd:

20,- Kč

Odpolední svačina:

  8,- Kč

Pitný režim:

  3,- Kč

Celodenní stravování:

41,- Kč

 

Čl. 9.

 

ČÍSLO ÚČTU, CELKOVÁ VÝŠE A TERMÍN PLATEB ÚPLAT

 

Zákonný zástupce dítěte uhradí úplatu za předškolní vzdělávání a úplatu za školní stravování bezhotovostním převodem na bankovní účet mateřské školy:

 

16 52 064 389 / 0800

 

Úplata zálohy je splatná vždy k 1. dni daného měsíce,

 

pod variabilním symbolem, který zákonným zástupcům dětí přidělí vedoucí školní jídelny.

 

Celková výše plateb na měsíc: 

 

Stravné pro 3 - 5 leté děti:

   819,- Kč

Školné:

   350,- Kč

Celkem:

1 169,- Kč

 

Stravné pro 6 leté děti:

   819,- Kč

Školné:

       0,- Kč

Celkem:

   819,- Kč

 

Stravné pro 7 leté děti:

   861,- Kč

Školné:

       0,- Kč

Celkem:

   861,- Kč

 

Úřední hodiny vedoucí školní jídelny:

 

Pondělí:

ve ŠJ Šponarova 16

   8.30 – 12.30         14.30 – 15.30

Úterý:

ve ŠJ Mitušova 4

   8.30 – 12.00         14.30 – 15.30

Středa:

ve ŠJ  Zlepšovatelů 27

 11.00 – 15.30             

Čtvrtek:

ve ŠJ Šponarova 16

   9.00 – 12.00

Pátek:

ve ŠJ Mitušova 4

   9.00 – 12.00

 

S vedoucí ŠJ Kateřinou Haškovou se můžete domluvit  také na tel.č. 731 152 891.

S obsahem Vnitřní organizace mateřské školy budou zákonní zástupci dětí seznámeni na první schůzce rodičů. Jeden výtisk Vnitřní organizace mateřské školy bude vyvěšen v šatně mateřské školy.

 

 

 

                                                                                       Lenka Divinská-ředitelka školy

 

 

 

 

 

 

     

 

                                                                            

 

 

 

 

 

 


Mateřská škola Harmonie
Ostrava-Hrabůvka, Zlepšovatelů 27,
příspěvková organizace